جشنواره نوروزی

اخبار جدید - صفحه 1

یک راهب جدید به یک معبد بودایی در حومه پکن پیوسته است. او در اطراف معبد پرسه می زند، دعاهای بودایی می خواند و باهرکسی که مایل است با او گفتگو کند، صحبت می کند.به گزارش ایران خبر، یک راهب جدید به یک معبد بودایی در حومه پکن پیوسته است. او در اطراف معبد پرسه