خرید کتاب سکه طلا

تصفیه

نتایج: 53 عنوان - براساس جستجوی واژه «تصفیه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شوروی دوران حکومت ژوزف استالین مکانی برای تصفیه ی حزبی و یکه تازی پلیس مخفی خونخوار حکومتی بود که هر گونه اظهار نظر مخالفی در هر اندازه حتی بدون داشتن نیت مخالف یا کوچک ترین سوء ظنی رنج و مرگ در اردوگاه های کار اجباری که گولاگ Gulag نامیده می شدند را برا