خرید سکه کلکسیونی

اخبار بیابانکی - صفحه 1

سعید بیابانکی گفت: متاسفانه کسی به دنبال تئوریزه کردن شعر و ادبیات انقلاب نبوده و جای این مهم خالی بوده است. به گزارش «نسیم آنلاین»، سعید بیابانکی اظهار کرد: سبک شعری انقلاب متأسفانه دیر مورد توجه قرار گرفت و همه علاقه مندان به این