جشنواره نوروزی

اخبار بیابانکی - صفحه 1

سعید بیابانکی گفت: عزیزی اندیشه‌های شعر نیما یوشیج و اندیشه‌های انقلابی را درهم آمیخت و شعر تازه‌ای را معرفی کرد. سعید بیابانکی گفت: عزیزی اندیشه‌های شعر نیما یوشیج و اندیشه‌های انقلابی را درهم آمیخت و شعر تازه‌ای را معرفی کرد. این شاعر درپی درگذش