کتاب سکه های ماشینی قاجار

بستن

یکی از قابلیت‌های کاربردی که اینستاگرام ارائه کرده مربوط به امکان بستن کامنت اینستاگرام برای پست‌های خاص می‌شود. یعنی شما می‌توانید هر زمان که تمایل داشتید برای یک پست خاص قابلیت کامنت‌گذاری از سوی سایر بازدیدکنندگان را ب