ایران آنتیک

ایمان

نتایج: 91 عنوان - براساس جستجوی واژه «ایمان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خبرگزاری میزان امت پیغمبر بیست درصد مالشان برای پیغمبر است خمس می دهند امام کاظم فرمود اگر کسی خمس ندهد مبلغی که باید خمس بدهد را ندهد خدا زندگی اش را چنان تاب می دهد تا دو برابر آن مبلغ در راه باطل خرج کند