خرید کتاب سکه طلا

ایمان

وقتی هدف از مناظره صرفا پیروزی باشد، ممکن است فرد مناظره‌کننده به دروغ، حقه، تهمت، فریب و شعارهای توخالی هم متوسل شود، که در این جا ایمان به خدا برای جلوگیری از این مسائل نقش خود را ایفا می‌کند. صدای ایران - فن مناظره هنری علمی، عملی و از شاخه‌های پنج‌