جشنواره نوروزی

اخبار انگلیس - صفحه 1

"سعیده وارسی" اولین وزیر مسلمانِ در کابینه انگلیس، از دولت این کشور خواست علاوه بر افراطیون انگلیسی عضو گروههای تروریستی در خارج از آن کشور، شهروندان بریتانیایی را که در ارتش رژیم صهیونیستی خدمت می کنند، محاکمه کند.