سکه ها جشنواره تخفیف

انقلاب

سینماپرس: رهبر معظم انقلاب از نماهنگ صرفه جویی برق تقدیر کردند و فرمودند: کار بسیار خوبی بود؛ هم از لحاظ محتو