کتاب سکه های ماشینی قاجار

انسان

امام جمعه نطنز گفت: خائنان و سلطنت طلبان از فرصت پیش آمده در کشور استفاده کرده و در فضای مجازی تلاش می کنند تا با زیر سوال بردن اقدام های انقلابی در برابر منافقینی که دستشان به خون ۱۷ هزار انسان بی گناه آلوده است، این سلوک متعفن آن ها را احیا کنند.