خرید سکه کلکسیونی

اخبار الهی - صفحه 1

سرویس به نقل از موسیقی ایرانیان؛ بخش موسیقی: با حکم احمد صدری دبیر دهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران، مهدی وجدانی به سمت مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره منصوب شد. متن حکم بدین شرح است: به فضل و مدد الهی برآنیم تا دهمین جشنواره موسیقی نواحی ایرا