الهی

نتایج: 100 عنوان - براساس جستجوی واژه «الهی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر ارشاد قرآن را عاملی برای نزدیکی جوامع اسلامی دانست و گفت: دو عنصر قرآن ناطق و قرآن صامت به عنوان ریسمان الهی مسلمانان را به هم نزدیک می کند. وزیر ارشاد قرآ