افزایش

نتایج: 4834 عنوان - براساس جستجوی واژه «افزایش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تلاش می کنیم بودجه جاری و عمرانی استان ها را افزایش دهیم. سیاست فقرزدایی و اشتغال را علی رغم این که با محدودیت منابع مواجهیم، در