کتاب سکه های ماشینی قاجار

اسرائیلی

بخش کلانی از قرارداد تسلیحاتی امضا شده میان آمریکا و عربستان، سهم شرکت های اسرائیلی خواهد شد. اتاق خبر 24: روزنامۀ اقتصادی "مارکر"، در گزارش شب گذشتۀ خود نوشت: بسیاری از شرکت های اسلحه سازی "اسرائیل" با شرکت های آمریکایی که به