جشنواره نوروزی

اخبار استرالیا - صفحه 1

هنوز می‌توانیم امیدوار باشیم بقایایی از عصر دایناسورها کشف شود و با هیجان درباره‌اش حرف بزنیم. این‌بار در استرالیا یک ردپای دایناسور کشف شده است که بزرگ‌ترین ردپای جهان تا کنون است.بزرگترین جاپای دایناسور که در استرالیا کشف شده طولی حدود ۱.۷۵ متر دارد. ای