# هشتگ » استان تهران - صفحه 2

8441 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

بررسی ها نشان می دهد که نقشه فرونشست های کشور، از جمله در مناطق جنوبی تهران رو به افزایش است. این مسأله محدود به تهران نیست و چندین استان را با فرونشست و حتی فر