احداث

نتایج: 177 عنوان - براساس جستجوی واژه «احداث» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

هرکسی حتی اگر از دور دستی بر آتش ساخت و ساز داشته باشد نیک می داند که سرمایه گذاری هفت ساله برای احداث بزرگترین مال کشورمان که بزرگترین مال خاورمیانه و سومین م