کتاب سکه های ماشینی قاجار

اجتماعی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که مشکلات صنفی کارگران را باید به‌صورت صنفی حل‌وفصل کرد نه با درگیری، باتوم و گاز اشک‌آور. رویداد۲۴- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی معتقد است که مشکلات صنفی کارگران را باید به‌صورت صنفی حل‌وفصل کرد ن