کتاب سکه های ماشینی قاجار

آموزش

هم رسان: طبق گزارشی جدید، سال گذشته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک گروه هکری مراکشی با امید به هک کردن سیستم های انتخاباتی اقدام به نفوذ به شبکه های IT حداقل چهار بخش آموزش و پروش میامی کردند. به گزارش پایگاه خبری هم رسان به نقل از مدار