کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار آلمان - صفحه 1

به گزارش اسلام تایمز به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل"، سازمان ملل نژادپرستی شدید علیه سیاه پوستان در آلمان را محکوم کرد. بر اساس رای محکوم کننده یک گروه کاری سازمان ملل متحد، مردم آفریقایی تبار در آلمان حتی از طرف سازمان های