آقایان

نتایج: 100 عنوان - براساس جستجوی واژه «آقایان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هدف از این یادداشت سرکوفت زدن به اصولگرایان نیست، هرچند حداقل بخش مهمی از آنان شایسته سرزنش شدن دایمی هستند. به ویژه کسانی که