جشنواره نوروزی

اخبار شفاف - صفحه 1

در تیرماه 1395 شاهد اتفاقات و برنامه‌های گوناگونی در رادیو و تلویزیون بودیم؛ از جمله آنها تغییرات مدیریتی در شبکه اول سیما بود. به گزارش شفاف، تیرماه 1395 شاهد اتفاقات و برنامه‌های گوناگونی در رادیو و تلویزیون بودیم که در مورد هر یک از مهمترین و پر