کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار فارس نیوز - صفحه 7

عبدالکریمی می‌گوید: میان جهان و آنچه که ما درباره آن می‌اندیشیم همواره فاصله آنتولوژیک، وجود شناسانه و معرفت‌شناسانه وجود دارد در حالی که زرشناس معتقد است: غرب‌شناسی منتقدانه ما هنوز خیلی عمیق و جدی نیست، اما چرا این غرب‌شناسی از فرایند نفوذ نیست؟!به گزا