جشنواره نوروزی

اخبار بانی فیلم - صفحه 3

یادداشت جابر قاسمعلی مدتها بود برنامه هفت را نمی دیدم. اما پس از جریانات اخیر و نامه نگاری برخی از سینماگران در اعتراض به روال برنامه هفت در ضدیت با سینمای ایران و این که قرار است در برنامه جمعه ششم اسفند یک بازیگر م