کتاب سکه های ماشینی قاجار

بانی فیلم - صفحه 3

یادداشت غلامرضا گمرکی یکی از افتخارات هر کشوری وجود رسانه ملی (تلویزیون) است که در اکثر کشورهای مترقی و پیشرفته جهان، با صنعت سینما، همسو هستند. متاسفانه اخیراً با به روی کار آمدن افراد غیرمتخصص در زمینه تلویزیون و س