جشنواره نوروزی

اخبار بانی فیلم - صفحه 22

تلویزیون دو خبر از رادیو جوان صدای کاوشگر رنگ زعفران به خود می گیرد برنامه کاوشگر شبکه جوان یکشنبه ۱۳تیر به اقتصاد زعفران اختصاص دارد زعفران گیاهی است از تیره زنبقیان که معمولا چیزی که در ذهن ما از زعفران تداعی می شود تنها بخش خامه و کلاله سه شاخه این گل