جشنواره نوروزی

اخبار ایمنا - صفحه 4

چهار شهر ایران شامل اصفهان به عنوان شهر جهانی صنایع دستی، تبریز به عنوان شهر جهانی فرش، لالجین به عنوان شهر جهانی سفال و مشهد به عنوان شهر جهانی سنگ های قیمتی در فهرست جهانی سازمان فرهنگی تربیتی یونسکو ثبت شده اند. به گ