خرید کتاب سکه طلا

ایمنا - صفحه 104

مدیر مدرسه علمیه معصومیه شهرضا گفت در حوزه علمیه خواهران شهرضا بالغ بر 50 نفر خواهر مبلغه فعالیت می کنند که در حدود 30 نفر از آنها به صورت فعال در مراسمات و جلسات متعدد سطح شهر در طول ایام سال شرکت می کنند به گزارش خبرنگار ایمنا در شهرستان شهرضا اکرم السا