جشنواره نوروزی

اخبار کجارو - صفحه 1

ششم فروردین خردادروز و زادروز زرتشت، تنها پیامبری است که از میان آرین ها برخاست و «کردار نیک، پندار نیک، و گفتار نیک» را ندا داد و ترویج کرد تا پیروان آموزش های او به ویژه ایرانیان با این منش پرورش یابند و بارآیند.روز «امید»، روز &