جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 7

محمد معینی روزنامه بهاراگر مبنا، شناسنامه و مختصات شفاف شده سال های اخیر از «اصولگرایی» (به عنوان یک جناح سیاسی) باشد، اصولگرایان کمتر از اصلاح طلبان برنده انتخابات ریاست جمهوری بوده اند و در بهترین حالت، به واسطه احاطه بر سایر منابع قد