کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار بهار نیوز - صفحه 7

سروش مظفرمقدم روزنامه بهار حدود سه دهه از جنگ ایران و عراق می گذرد و امروز شاهد وضعیت اسفناک زیست محیطی و کمبود امکانات زیرساختی در استان مقاوم خوزستان هستیم. خوزستانی که در صف اول مبارزه علیه حکومت بعثی عراق جانفشانی کرده است. شرایط توان فرسای