جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 6

گروه سیاسی: سایت دیپلماسی ایرانی نوشت: شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، به ویژه عربستان سعودی ایران را به استفاده از فرقه گرایی برای دخالت در کشورهای عربی و ایجاد حوزه نفوذ در خاورمیانه، متهم می کنند. عربستان سعودی و اسرائیل هر دو برای بهبود مناف