جشنواره نوروزی

اخبار بهار نیوز - صفحه 2

گروه عکس: شهر تاریخی پالمیرا که اخیرا از اشغال داعش آزاد شده است.