جشنواره نوروزی

اخبار ایتنا - صفحه 6

ایتنا- پروانه چهار شرکت ارتباطی در زمینه فیکس به همراه یک برند ممنوع الفعالیت به پایان رسید و براساس مستندات موجود تنها پروانه شرکت مخابرات ایران تمدید شده است؛ با این حال تکلیف ۲۱۰ هزار مشترک تلفن ثابت چه می‌شود؟ به گزارش ایتنا از تسنیم، دهم