کتاب سکه های ماشینی قاجار

عصر امروز - صفحه 7

عصر امروز - حسن روحانی درحالی در دانشگاه ها و فضای سیاسی و انتخاباتی خود را فارغ و جدای از فضای امنیتی تعریف می کند وسعی دارد با این شیوه یک چهره روشنفکر از خود بسازد و در همین راستا دوقطبی کاذب فضای امنیتی – آزاد در ذهن جامعه ترسیم کند که در میا