کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار عصر امروز - صفحه 7

به گزارش عصر امروز، اول بهمن ماه بود که احد رستمی، مدیرکل رفاه و تامین اجتماعی وزارت رفاه خبر از ارسال پیامک حذف یارانه تا 20 روز بعد را داد و گفت:پس از ارسال پیامک و بررسی مراحل حذف آغاز می شود. مطابق اظهارات این مدیر کل، از همین روزها پیا