جشنواره نوروزی

اخبار عصر امروز - صفحه 7

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از موکول شدن تدوین و ارائه دومین گزارش ۶ ماهه اجرای برجام به سال آینده، بدلیل کمبود وقت خبر داد. به گزارش عصر امروز، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از موکول شدن تدوین و ارائه دومین گزارش ۶ ماهه