جشنواره نوروزی

اخبار عصر امروز - صفحه 6

به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز نماز بر پیکر اعضای جبهه ای که احکام اسلام را قبول ندارند و منکر آن همچون حکم الهی قصاص می باشند و آن را ضد بشریت می دانند رویکرد تازه اصلاح طلبان فتنه گر است که دعایی آن را اقامه نموده است. بنا بر این گزارش از رویکرد ض