خرید سکه کلکسیونی

عصر امروز - صفحه 4

به گزارش عصر امروز، گروههای معارض سوری در حال نگارش ملاحظات خود در قبال اسنادی هستند که از مسکو در نشست آستانه دریافت کردند. معارضان تا کنون موفق نشده اند برای حضور یا عدم حضور در دور چهارم مذاکرات آستانه تصمیم قاطعی اتخاذ کنند و در حال برگزار