کتاب سکه های ماشینی قاجار

گویا آی تی - صفحه 4

سفالگرانی که بیش از ۲۰۰۰ سال پیش در اورشلیم به سفالگری مشغول بودند، اصلا به میدان مغناطیسی زمین فکر نمی کردند، اما بدون آنکه بدانند، کوزه هایی که از خاک رس می ساختند در واقع یک کتیبه علمی بوده که نکاتی در مورد مغناطیس سیاره