جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 6

برخلاف تصو و باور عمومی، نادانی و نفرت منجر به تولید و بازتولید نظرات نژادپرستانه در آمریکا نشده، بلکه نظرات نژادپرستانه معمولاً از درخشان ترین و مکارترین اذهان آن دوران تولید شده است. برخلاف تصو و باور عمومی، نادانی و نفرت منجر به تولید و بازتولید ن