خرید سکه کلکسیونی

اخبار فریادگر - صفحه 5

دم خداداد گرم که ترک کرد. خداداد اگر هم قلیان می‌کشیده در زمانی که بازی می‌کرده این کار را انجام نداده است اما بازیکن‌های امروز از تمرین می‌روند خانه و اولین کاری که می‌کنند قلیان می‌کشند. حرفی هم به آنها بزنی جوابی ندارند بدهند. من قبلاً گفته‌ام اگر جواب