جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 42

از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد برخی تابوهای رسانه های اصولگرا از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها و خبرگزاریهای مرتبط با آنان شکسته شد از زمانی که دولت تدبیر و امید روی کار آمد برخی تابوهای رسانه های اصولگرا از صدا و سیما گرفته تا روزنامه ها و خب