جشنواره نوروزی

اخبار فریادگر - صفحه 4

"این برای زنان نیست!"؛ تمامی زنان دنیا، حداقل یک بار این جمله را شنیده اند. "این برای زنان نیست!"؛ تمامی زنان دنیا، حداقل یک بار این جمله را شنیده اند. "اسپوتنیک" عکس هایی از زنان روسی را منتشر کرد که به خوبی ابعاد اشتغال زنان در