خرید سکه کلکسیونی

فریادگر - صفحه 4

بیشتر پدر و مادرانی که با آنان مواجه می شوم، از کم شدن سطح سواد کودکانشان علی رغم بیشتر شدن امکانات و وسایل کمک آموزشی شکایت دارند. بیشتر پدر و مادرانی که با آنان مواجه می شوم، از کم شدن سطح سواد کودکانشان علی رغم بیشتر شدن امکانات و وسایل کمک آموزشی