جشنواره نوروزی

اخبار دانشجو - صفحه 1

دانش پژوی مرکز آموزشی تخصصی تفسیر و علوم قرآن امام کاظم قم گفت: وقتی خرید از خارج افتخار دولت باشد، نه تکیه بر دانش جوانان داخل کشور، «ارج»ها و «آزمایش‌ها» به تعطیلی کشانده می‌شوند.