جشنواره نوروزی

اخبار جوان ایرانی - صفحه 2

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام: برخی عقیده دارند استعمال  به وسیله ابزارهای الکترونیکی دخانیات به سلامت بدن انسان آسیبی وارد نمی کند اما در کنفرانس سازمان بهداشت جهانی و با بررسی نقش ابزار استعمال الکترونیکی بر روی سلامتی مشخص شد این سیگ