کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان ایرانی - صفحه 12

سرویس سلامت جوان ایرانی به نقل از دکتر سلام: ام اس نوعی بیماری خودایمنی است که در صورت ابتلا به این بیماری سلول های دفاعی بدن به تار های عصبی حمله کرده و غلاف میلین این تار ها را از بین می برند. این امر در چند مرحله اول قابل درمان و ترمیم است اما در صور