جشنواره نوروزی

اخبار تامین اجتماعی - صفحه 1

مدیر کل تامین اجتماعی گلستان گفت: توسعه و گسترش تامین اجتماعی از مصادیق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی اصغر نیک نیا با بیان مطلب فوق افزود: شکوفائی بیشتراقتصادی در تمامی زمینه ها ازجمله تولید،