کتاب سکه های ماشینی قاجار

صاحب نیوز - صفحه 7

برنجی که اسفند پارسال در شمال هفت هزار تومان بوده، زمانی که به تهران می رسد، ۱۱ هزار تومان به فروش می رسد؛ این افزایش نزدیک ۴۰ درصدی ناشی از عدم نظارت و کنترل است. به گزارش صاحب نیوز؛ بهمن سال گذشته وزیر کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت در