کتاب سکه های ماشینی قاجار

صاحب نیوز - صفحه 6

استاد حوزه و دانشگاه گفت: حوزه‌های علمیه باید همان‌گونه که نسبت به شراب‌خواری موضع می‌گیرند در مقابل عدم رسیدگی مسئولین دولتی به محرومین و خوی اشرافی گری دولت هم حساس بوده و واکنش نشان دهند به گزارش صاحب نیوز؛  استاد حوزه و دانشگاه پیش از ظه