کتاب سکه های ماشینی قاجار

صاحب نیوز - صفحه 5

داوری یکی از تعزیه خوانان این میزگرد؛ با تاکید بر تاثیر بصیرت افزایی نسبت به امام و جایگاه آنان گفت: مهم ترین ایراد و نقد تعزیه ها و تعزیه خوان های ما این است که به آن به عنوان یک کاسبی نگاه می کنند تا یک اقدام مذهبی و معرفتی. به گزارش صاحب ن