جشنواره نوروزی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 4

در سال ۱۹۵۲ ایسار هرئیل به عنوان رئیس موساد انتخاب شد . نام موساد در آن زمان “مؤسسه مرکزی اطلاعات” بود. وی همچنین مسئولیت نمایندگی بن گوریون در برابر رئیس شاباک را نیز عهده دار بود. به گزارش صاحب نیوز؛مرکز مطالعاتی اطلس متخصص در ز