خرید سکه کلکسیونی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 3

غیور گفت: هدف گذاری مناسب و تجمیع امکانات و منابع می تواند پایه گذار حرکتی رو به جلو باشد که در مسیر واحد حرکت کنیم که یکی از این حرکتها می تواند صنایع تبدیلی باشد. به گزارش صاحب نیوز؛ فرماندار شهر ستان اردستان اظهار کرد: یکی از ویژگیهای مهم