جشنواره نوروزی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 14

پریسا رحمانی با تاکید براینکه این بازارچه کمک بسیاری به ایجاد اشتغال و کارآفرینی دارد، بیان کرد: نمایشگاه و بازارچه دائمی صنایع دستی و هنرهای سنتی خمینی شهر آماده بازدید عموم مردم است. به گزارش صاحب نیوز؛ مدیر بازارچه صنایع دستی ش