کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار صاحب نیوز - صفحه 1

تجویدی گفت: با توجه به مشکلاتی که در محل فعلی دوشنبه بازار وجود دارد،آماده سازی محوطه دوشنبه بازار در اولویت کاری شهرداری نطنز قرار دارد و سعی می شود حداکثر تا پایان فروردین ماه محوطه را آماده و انتقال دوشنبه بازار را به محل جدید عملیاتی کنیم.