کتاب سکه های ماشینی قاجار

صاحب نیوز

برداشت گوجه سبز نوبرانه که در منطقه کاشان به آن «آلوچه» می گویند، در باغات راوند کاشان آغاز شده است.