جشنواره نوروزی

اخبار صاحب نیوز - صفحه 1

ظاهرا آقای دکتر ظریف بدعهدی های آمریکا را باور کرده و معتقد است اگر برجام هم نباشد می توان قوی تر از قبل عمل کرد این در حالی است که در این چند ساله به خاطر اصرار به برجام منافع زیادی از دست رفته یا در معرض خطر قرار داده شده است صاحب نیوز-علی