کتاب سکه های ماشینی قاجار

کلیک - صفحه 3

شاید یکی از مشکلات بزرگ برای عده ای یافتن آدرس های مختلف و نقشه خوانی در حین رانندگی با خودرو باشد. اما اخیراً اپلیکیشن Waze Voice Recorder برای کمک به این دست