کتاب سکه های ماشینی قاجار

فرهنگ نیوز - صفحه 6

همزمان با نزدیک شدن به روز جمعه و انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، تعدادی از شاعران نیز اشعارشان را به این موضوع اختصاص داده‌اند. به گزارش فرهنگ نیوز ، شمارش معکوس برای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. گروه